Directie

Home » Andere functies » Directie

Operationeel management

 • stuurt het onderwijs en de leerlingzorg op de school aan;
 • bewaakt de identiteit, doelstelling en het pedagogisch-didactisch klimaat van de school;
 • creëert en doet een geschikt en passend aanbod voor leerlingen;
 • bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van het onderwijs;
 • signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering en neemt beslissingen over te nemen maatregelen;
 • beslist, binnen vastgestelde kaders en afspraken, over toelating en verwijdering van leerlingen;
 • beslist, op advies van en in overleg met specialisten, over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties en specialisten;
 • stelt het school- en ondersteuningsprofiel op;
 • onderhoudt de contacten en voert overleg met ouders/verzorgers van de leerlingen.

 Beleidsontwikkeling

 • signaleert en analyseert maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen en ontwikkelingen in de schoolomgeving en adviseert de bovenschools of algemeen directeur of het bestuur over consequenties voor het beleid van de school en/of de stichting;
 • ontwikkelt, evalueert en stelt het onderwijs- en kwaliteitsbeleid bij alsmede het zakelijk beleid van de school en adviseert de bovenschools of algemeen directeur of het bestuur over de consequenties daarvan voor de eigen school en/of stichting;
 • kiest en/of ontwikkelt (nieuwe) methoden, lesmateriaal e.d.;
 • stelt de jaarlijkse schoolbegroting op;
 • stelt het jaarverslag op van de school;
 • adviseert en ondersteunt de bovenschools of algemeen directeur of het bestuur bij het te voeren overleg met de Medezeggenschapsraad of voert dit overleg zelf;
 • levert, in het kader van het meerschools overleg, bijdragen aan het gezamenlijk beleid en  afstemming van de onder de bovenschools of algemeen directeur of bestuur vallende scholen en neemt daartoe deel aan werkgroepen en/of leidt deze.

 Leidinggeven

 • geeft leiding aan een middelgroot team van medewerkers van de school;
 • draagt zorg voor de ontwikkeling van de medewerkers en begeleidt deze daarbij;
 • is verantwoordelijk voor de uitvoering van de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers;
 • draagt zorg voor de personele zorg en het personeelsbeheer;
 • draagt zorg voor de werving en selectie;
 • beslist over personele vraagstukken en te nemen maatregelen;
 • doet voorstellen voor de scholing van het personeel;
 • delegeert zo nodig personele zaken aan een adjunct directeur of teamleider. 

Kennis/Vaardigheden

 • diploma schoolleider of bereidheid deze te behalen
 • opleiding op HBO/WO niveau
 • bij voorkeur ervaring in het basisonderwijs (als leidinggevende)
 • theoretische en praktische kennis van (de ontwikkelingen in) het basisonderwijs;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de organisatie en de stichting;
 • inzicht in en kennis van de schoolomgeving;
 • vaardigheid in het aansturen van professionals;
 • communicatief vaardig
 • flexibel en enthousiast
 • visie op onderwijs
 • innovatief

Solliciteer DBS

 • Upload CV
 • Formulieren zonder motivatie en C.V. worden niet in behandeling genomen

Kom je er niet
helemaal uit?

Neem contact op met
DE BREDE SELECTIE

info@debredeselectie.nl
020 - 820 34 70