Intern begeleider

Home » Andere functies » Intern begeleider

De intern begeleider begeleidt leerkrachten bij het versterken van hun pedagogisch en didactisch handelen en de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. De intern begeleider ondersteunt hen bij het opstellen van groeps- en handelingsplannen, bij het aansluiten op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en bij het voeren van gesprekken met ouders. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de aansluiting tussen het onderwijsaanbod en de leerlingen en daarnaast voor de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In dit kader analyseert de intern begeleider samen met leerkrachten de leeropbrengsten van alle leerlingen en begeleidt hij leerkrachten om de uitkomsten hiervan te vertalen naar concrete plannen en activiteiten. Hij stimuleert deskundigheidsbevordering en professioneel handelen van de leerkracht en draagt daarmee bij aan het zorgprofiel van de basisschool, kwaliteitsverhoging van het onderwijs en opbrengstgericht werken.
De intern begeleider werkt hierbij in nauw overleg met de directeur. In de praktijk maken scholen en besturen verschillende keuzes ten aanzien van de inzet van een intern begeleider.

We onderscheiden in het Amsterdamse basisonderwijs voor de intern begeleider vijf verschillende rollen die hij/zij kan vervullen. Scholen en besturen van openbaar onderwijs in Amsterdam kunnen aan de hand van deze indeling zelf bepalen hoe en bij wie zij deze rollen beleggen.

De verschillende rollen zijn:
• Opbrengst- en praktijkdeskundige
De intern begeleider coördineert het monitoren van de leeropbrengsten binnen de school en ziet in dit kader toe op de kwaliteit van de toetsingen door leerkrachten en de naleving van de toetskalender. De ib’er zorgt voor effectief gebruik van het leerlingvolgsystemen/groepsadministraties en ondersteunt leerkrachten om de uitkomsten van observaties en toetsingen te analyseren en te vertalen naar concrete plannen en activiteiten. Tenslotte verricht de ib’er ook zelf onderzoek op leerling-, groeps- en schoolniveau. Hij zorgt ervoor dat deze analyses binnen de school leiden tot acties ter verbetering van de onderwijskwaliteit.
• Organisator van leerprocessen
De intern begeleider kent de doorlopende leerlijnen, de referentieniveaus taal en rekenen en de bijhorende (tussen)doelen. Hij monitort binnen de school de voortgang ten aanzien van de landelijke en Amsterdamse doelen en kwaliteitsafspraken, informeert de directeur hierover en ondersteunt leerkrachten bij het realiseren ervan. Hij/zij is voor zowel de directeur als de leerkrachten het aanspreekpunt voor onderwijsinhoudelijke zaken en leerprocessen binnen de basisschool.
• Begeleider/coach van leerkrachten
De intern begeleider begeleidt leerkrachten bij het versterken van hun pedagogisch en didactisch handelen en de omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Hij/zij ondersteunt hen bij het opstellen van groeps- en handelingsplannen, bij het aansluiten op specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen en bij het voeren van gesprekken met ouders.
• Expert/inhoudelijk deskundige
De intern begeleider heeft goed zicht op de leerlingpopulatie en de bijbehorende onderwijsbehoeften in de school en de zorgplannen die in dit kader zijn opgesteld. Hij/zij bewaakt binnen de school het zorgprofiel en beschikt over de benodigde kennis op het gebied van ontwikkeling, gedrag en achtergronden van leerlingen. Hij/zij coördineert de wijze waarop het lesaanbod hierop afgestemd wordt en welke (in- en/of externe) deskundigheid hierbij ingeschakeld wordt.
• Coördinator externe relaties
De intern begeleider functioneert als ‘zorgmakelaar’ en onderhoudt en ziet toe op goede contacten tussen de school en externe relaties zoals instanties voor jeugdzorg, onderwijsbegeleidingsdiensten en ouders. De intern begeleider onderhoudt actief contacten met de intern begeleiders op andere scholen, participeert in en draagt bij aan externe netwerken en samenwerkingsverbanden en vertaalt relevante kennis en informatie naar de school.

Welke vaardigheden zijn belangrijk?
• Enthousiasme en flexibiliteit
• Oplossingsgericht communiceren
• Kunnen werken met Parnassys
• Motiveren bij ontwikkelingen in de school
• Stevig in de schoenen staan en prioriteiten kunnen stellen
• ICT-vaardig en bekend met Parnassys
• Ervaring in het basisonderwijs is een pré

Welke opleiding is nodig om te werken als intern begeleider bij DE BREDE SELECTIE in Amsterdam?
• Wij verwachten een HBO opleiding (ortho)pedagogiek
• Opleiding intern begeleider of de bereidheid om deze te volgen
• Pabo-diploma is een pré

Solliciteer DBS

  • Upload CV
  • Formulieren zonder motivatie en C.V. worden niet in behandeling genomen

Kom je er niet
helemaal uit?

Neem contact op met
DE BREDE SELECTIE

info@debredeselectie.nl
020 - 820 34 70